Iva Ljubičić Lukić: Projekti u kulturi

Kategorija: Moj blog Objavljeno: Srijeda, 04 Ožujak 2020 Napisao/la Administrator

Indeks Članka

 Volim
                          Nema ljepšeg trenutka (Foto.D. L.)

Kultura je odraz duha, stanja i zdravlja društva u kojoj nastaje. „Kultura je identitet naroda. Kultura je duša naroda. Kultura stvara poslove. Kultura stvara prilike. Kultura stvara nadu. Kultura stvara napredak. Kultura zbližava ljude... Ono zbog čega su neka društva napredovala a druga nazadovala bila je kultura. Ono zbog čega su neka društva uspjela kroz milenije bila je kultura.“ Tako je Sheila Copps, kanadska ministrica za kulturnu baštinu na međunarodnoj konferenciji u Firenci 1999. na jednostavan način vrlo lijepo objasnila značenje i važnost kulture za društvo. (Iva Ljubičić: Specifičnosti projektnog menadžmenta u kulturi. Specijalistički poslijediplomski rad; nekoliko ulomaka)

Sažetak

Projekti su sržna djelatnost većine kulturno-umjetničkih institucija, a projektni menadžment najbolji odgovor na zahtjeve i potrebe njihovog vođenja i provedbe. Estetska izvrsnost rada i kvaliteta umjetničkog programa osnovni su i presudni, ali ne i jedini elementi za uspjeh projekata u kulturi. Osmišljavanje, priprema i provedba projekata zahtijevaju sistematičan i sveobuhvatan pristup.

Projektni pristup podrazumijeva detaljno osmišljavanje i planiranje svih segmenata projekta, jednako u njegovoj početnoj fazi u kojoj se na temelju sveobuhvatne analize svih čimbenika bitnih za projekt, postavljaju temeljne vrijednosti, vizija i misija projekta, te plan njegove izvedbe, kao i u fazi provedbe u kojoj je nužno osigurati da se niti u jednom trenutku zacrtana vizija i misija ne izgube iz vida i da se sve odvija u pozitivnoj atmosferi timskog rada s fleksibilnim pristupom rješavanju problema.

Svi problemi s kojima se nose kulturno-umjetničke institucije, poput nedostatka financijskih sredstava, neodgovarajućih uvjeta i opreme za umjetničku realizaciju projekata, slabe posjećenosti i dr. najčešće su posljedica nedovoljno aktivnog, odnosno reaktivnog ponašanja, nedostatka strateškog dugoročnog planiranja, površne pripreme projekata i, u konačnici, očekivanja „čuda“.

Uslijed sve složenijih globalnih promjena u okruženju i vladajućim trendovima u kulturi, pred kulturno-umjetničkim institucijama stoje novi zahtjevi među kojima su najistaknutiji efikasnost poslovanja i veći ekonomski rezultati. U menadžmentu institucija kulture i umjetnosti sve više se osjeća potreba za konkretnim teoretskim znanjima, metodologijama i alatima suvremenog menadžmenta.

Cilj ovog rada bio je stvoriti materijal koji će biti koristan vodič i poticaj za promišljanje i interpretaciju suvremenih menadžerskih koncepcija u kontekstu kulture i umjetnosti. U ovom radu prilagođena su teoretska i praktična znanja iz područja projektnog menadžmenta specifičnim potrebama kulturno-umjetničkih institucija. Rad identificira i analizira pojedine faze životnog ciklusa projekta u kulturi, analizira i klasificira izvore njegovog financiranja te analizira specifične aktere i problematiku suvremenog okruženja kulture.
U okviru istraživanja primjenjivale su se metode analize, sinteze, indukcije i dedukcije, metoda klasifikacije i metoda komparacije. Pri izradi rada koristila se domaća i strana znanstvena i stručna literatura: znanstvene i stručne knjige, časopisi i članci iz različitih publikacija, kao i vlastita iskustvena znanja stečena u organizaciji kulturnih događanja.

Promišljen, sistematičan, sveobuhvatan i strateški usmjeren rad, kakav promiče projektni menadžment, a predstavljen je u ovom istraživanju, stvorit će prostor za neometan umjetnički rad i razvoj i osigurati maksimalan uspjeh projekata u kulturi.

Ključne riječi: kultura, umjetnost, menadžment, projektni menadžment


Summary
Projects are the core activity of most cultural and artistic institutions, and project management is the best response to the demands and needs of their management and implementation. Aesthetic excellence of work and quality of artistic programs are basic and vital, but not the only elements relevant for the success of projects in culture. Project design, preparation and implementation require a systematic and comprehensive approach.
A project approach involves detailed design and planning of all segments of the project, both in its initial and implementation phases. In the initial phase, core values, vision and mission of the project, as well as its execution plan are defined on the basis of a comprehensive analysis of all relevant factors. In the implementation phase it is necessary to ensure that the project vision and mission are at no time lost from sight, and that everything proceeds in a positive atmosphere of teamwork, with a flexible approach to solving problems.
All problems related to the functioning of cultural and artistic institutions, such as lack of financial resources, poor working conditions and equipment for the realization of artistic projects, poor attendance etc., often result from lack of active behaviour and long-term strategic planning, superficial project preparation and, ultimately, expectations of "miracles".
Due to the occurrence of progressively more complex global changes in the environment and the prevailing trends in culture, all cultural and artistic institutions are faced with new demands, among which business efficiency and more economical results are the most prominent ones. The management of institutions of culture and art increasinglycalls for the need of specific theoretical knowledge, methodologies and modern management tools.
The aim of this study is to create materials that will be a useful guide and a stimulus for reflection and interpretation of modern management concepts in the context of culture and art. In this study theoretical and practical knowledge in the areas of project management are adjusted to the specific needs of cultural and artistic institutions. The paper identifies and analyses each phase of the project life cycle in culture, analyses and classifies its financial sources, and analyses the specific actors and issues surrounding the contemporary culture.
The methods of analysis, synthesis, induction and deduction, as well as the classification and comparative methods were applied in the study. While working on the study, the domestic and foreign scientific and technical literature was used: scientific and professional books, journals and articles from various publications, as well as their own experiential knowledge gained in the organization of cultural events.

Deliberate, systematic, comprehensive and strategically focused work, which is promoted by the project management, as presented in this study, will create a space for unfettered artistic work and development, and will ensure maximum success of projects in culture.

Keywords: culture, art, management, project management

*         *          *

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET

IVA LJUBIČIĆ

SPECIFIČNOSTI PROJEKTNOG MENADŽMENTA

U KULTURI

SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI RAD 

ZAGREB, 2011. GODINE

 

 

 

 

 

*         *          *

PODACI I INFORMACIJE O STUDENTU POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

Prezime i ime: Iva Ljubičić

Datum i mjesto rođenja: 13. lipanj1985., Split

Naziv završenog fakulteta i godina diplomiranja: Muzička akademija u Zagrebu, 2007.

PODACI O POSLIJEDIPLOMSKOM SPECIJALISTIČKOM RADU

1. Vrsta studija: specijalistički

2. Naziv studija: Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment

3. Naslov rada: Specifičnosti projektnog menadžmenta u kulturi

4. UDK:____________________________________________

5. Fakultet na kojem je rad obranjen: Ekonomski fakultet Zagreb

POVJERENSTVA, OCJENA I OBRANA RADA

1. Datum prihvaćanja teme: 26. listopad 2010.

2. Mentor: Prof. dr. sc. Pere Sikavica

3. Povjerenstvo za ocjenu rada
1. Prof. dr. sc.Nina Pološki Vokić
2. Prof. dr. sc.Pere Sikavica
3. Doc. dr. sc.Mislav Ante Omazić

4. Povjerenstvo za obranu rada:
1. Prof. dr. sc.Nina Pološki Vokić
2. Prof. dr. sc.Pere Sikavica
3. Doc. dr. sc.Mislav Ante Omazić

6. Datum obrane rada: 14. travnja 2011.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET

IVA LJUBIČIĆ

SPECIFIČNOSTI PROJEKTNOG MENADŽMENTA
U KULTURI

SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI RAD


PDS ORGANIZACIJA I MENADŽMENT

ZAGREB, 2011. GODINE

 

*         *          *

 

 

SADRŽAJ

1. UVOD 1
1.1. TEMA RADA 1
1.2. SVRHA I CILJEVI RADA 2
1.3. METODE RADA 2
1.4. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA 2
2. KULTURA I KULTURNE DJELATNOSTI 4
2.1. POJAM I DEFINICIJA KULTURE 4
2.2. KULTURNE DJELATNOSTI I NJIHOVA RAŠČLAMBA 5
2.3. ORGANIZACIJA I VOĐENJE U KULTURI 8
3. PROJEKTNI MENADŽMENT U KULTURI 13
3.1. POVIJEST I RAZVOJ PROJEKTNOG MENADŽMENTA 13
3.2. POJAM I OBILJEŽJA PROJEKTA 14
3.3. SUSTAVNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA – PROJEKTNI MENADŽMENT 16
3.4. VEZA KULTURE I PROJEKTNOG MENADŽMENTA – ZAŠTO JE PROJEKTNI MENADŽMENT POTREBAN KULTURI? 17
4. ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA 19
4.1. POČETNA FAZA PROJEKTA 20
4.1.1. Spoznavanje okruženja i organizacije 20
4.1.2. Uloga organizacijske strategije u vođenju projekata 28
4.1.3. Iniciranje i selekcija projekta 31
4.1.4. Planiranje projekata u kulturi 32
4.2. FAZA PROVEDBE 45
4.2.1. Organizacija za izvođenje projekta 46
4.2.2. Razvoj projektnog tima 49
4.2.3. Kontrola provedbe projekta 51
4.2.4. Izvedba kulturno-umjetničkog programa 54
4.3. ZAVRŠNA FAZA 54
4.3.1. Revizija projekta 55
4.3.2. Završetak projekta 58
4.4. FAZE PROJEKTA U PROJEKTU „GLAZBENE STAZE“ 60
4.4.1. Početna faza 61
4.4.2. Faza provedbe 70
4.4.3. Završna faza 72
5. FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI 73
5.1. EKONOMSKA VRIJEDNOST KULTURE 73
5.2. FUNDRAISING – PRIKUPLJANJE SREDSTAVA 75
5.2.1.Problematika fundraisinga u kulturno-umjetničkim institucijama 75
5.2.2. Izvori financijskih sredstava 77
5.2.3. Vrste ulagača 80
5.2.4. Pristup potencijalnim ulagačima 82
6. SPECIFIČNOSTI PROJEKATA U KULTURI 85
6.1. ODNOS PREMA UMJETNIKU 85
6.2. ODNOS PREMA PUBLICI 87
6.3. ULOGA MEDIJA I VAŽNOST MARKETINGA 90
6.4. ULOGA PARTNERA I VAŽNOST POVEZIVANJA 92
7. SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA I VOĐENJA PROJEKATA U KULTURI 95
7.1. PROBLEMATIKA SUVREMENOG OKRUŽENJA KULTURE 95
7.2. PODIZANJE PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA 97
7.3. POKAZATELJI USPJEŠNOG VOĐENJA PROJEKATA U KULTURI 99
8. ZAKLJUČAK 102
POPIS SLIKA 104
POPIS TABLICA 105
POPIS LITERATURE 106
SAŽETAK 108
SUMMARY 110
ŽIVOTOPIS 112

Hitovi: 6931